Rekrutacja uczniów do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rabacie na rok szkolny 2021/2022

Kierownik Szkoły Polskiej ogłasza zapisy uczniów do klas od 1 do 8 Szkoły Podstawowej oraz do  klas od I do III Liceum Ogólnokształcącego

 Zarządzenie kierownika nr 1/2021  Kierownika Szkoły Polskiej  przy Ambasadzie RP w Rabacie w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652),
  3. Statut Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rabacie,
  4. Zarządzenie kierownika nr 1/2021 Szkoły Polskiej  przy Ambasadzie RP w Rabacie  w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

TERMIN I MIEJSCE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

ZASADY REKRUTACJI

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej uzupełniającej pierwszeństwo mają dzieci 7 letnie rocznik 2014  i dzieci 6 letnie i rocznik 2015 mówiące po polsku, które spełniają obowiązek szkolny w lokalnym systemie edukacji.

Kompletne podanie powinno zawierać : kwestionariusz zgłoszeniowy wraz ze wszystkimi załącznikami. Podania (wyłącznie kompletne) można przesyłać na adres rabat@orpeg.pl  do dnia 25 czerwca, br.

Dokumentację rekrutacyjną stanowią:

 1. kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do Szkoły – załącznik nr 1,
 2.  klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2,
 3.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka – załączniki nr 3a i 3b,
 4.  zaświadczenie ze szkoły lokalnej lub pisemne oświadczenie rodziców o uczęszczaniu ucznia do takiej szkoły – załącznik nr 4; zaświadczenie/oświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły. W przypadku zmiany szkoły zaświadczenie/oświadczenie musi być aktualizowane.
 5.  powiadomienie w nagłych sytuacjach – załącznik nr 5.

UWAGA:  Przyjmowana będzie wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających wymagane kryteria.