Zapisy. Rok szkolny 2020 / 2021

Zapisy uczniów do szkoły na rok szkolny 2020/2021.

Uczniowie zgłaszani do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej muszą mieć w roku 2020 ukończony siódmy rok życia.

W miarę posiadanych miejsc do klasy I mogą być przyjmowane dzieci, które ukończą 6 lat w pierwszym semestrze b.r. i spełniają jeden z poniższych warunków:

1) uczęszczały w poprzednim roku szkolnym do polskiego przedszkola,

2) posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości szkolnej,

3) na wyraźną, pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, związaną z podjęciem edukacji w systemie lokalnym, uzasadnioną gotowością szkolną dziecka.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów.

W celu wstępnego ZAPISANIA dziecka do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Rabacie prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego i przesłanie drogą mailową
skanów dokumentów na adres: rabat@orpeg.pl

 

Regulamin rekrutacji uczniów w roku szkolnym 2020-2021

Kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia.